Regulamin Organizacyjny

 

Regulamin Organizacyjny

Żłobka Niepublicznego „BAYEREK”

w Rumi

Informacje podstawowe

1. Żłobek Niepubliczny „Bayerek ” mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 35 , 84-230 Rumia

2. Żłobek Niepubliczny „Bayerek ” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną, edukacyjną  nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

3. Żłobek Niepubliczny „Bayerek ” jest czynny w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, oraz dwóch pierwszych tygodni lipca.

Bezpieczeństwo Dzieci

4. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.

5. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.

7. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.

8. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

Organizacja

9. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka na zmianę ( piżama, rajstopy, bluzki, spodnie, papcie) . Rodzic oddając dziecko udziela wszelkich ważnych informacji dotyczących dziecka.

10. Organizację zajęć i rytmu dnia dla grup  określa Ramowy Plan Dnia .

Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci.

11. Dziecko może zostać zapisane do Niepublicznego Żłobka w:

 • pełnym wymiarze godzin – maksymalnie do 10,5 godzin dziennie względem każdego dziecka.
 • na godzinki (karnet) – godziny pobytu dziecka uzgadniane indywidualnie z rodzicami.

Żywienie

12. Informacje dotyczące żywienia:

 • Dziecko korzysta wyłącznie z posiłku oferowanego w żłobku
 • Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki : 1 i 2 śniadanie, obiad, podwieczorek , napoje
 • Żywienie dzieci w żłobku : dzieci spożywają posiłki w salach
 • Grupa niemowląt spożywa posiłki według indywidualnych potrzeb dzieci.

Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci

Odpoczynek

 • Niemowlęta odpoczywają według własnego harmonogramu w wydzielonej do tego celu sypialni.
 • Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku ( leżak, łóżeczko, wózek)
 • Pościel palcówka pierze na własny koszt

Opłaty za żłobek

13. Opłata (czesne) za pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku „BAYEREK” wynosi:

 • 1000 PLN
 • wg taryfikatora karnetów
 • 900 PLN osoby biorące udział w Projekcie Maluch 2017
 • 50- 300 PLN w przypadku korzystania z projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Stawka żywieniowa jest odliczana w przypadku zgłoszonej prawidłowo nieobecności dziecka.

15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca.

Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.

16. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości zawartej w umowie na opiekę żłobkową

17. Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka „BAYEREK ” wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy lub gotówką w sekretariacie placówki .

Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne, za wyjątkiem stawki żywieniowej.

Postanowienia końcowe

18 . Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Niepublicznego Żłobka BAYEREK  zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu . Pracownicy Niepublicznego BAYEREK  zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

19. Szczegółowe zasady działalności Żłobka BAYEREK określa Statut oraz umowa na opiekę Żłobkową

Data nadania: 2017.02.01

Zatwierdzam 

/-/ Adam Beyrowski

 

Inne incjatywy: