Statut

 

Statut Żłobka Niepublicznego

„BAYEREK" w Rumi

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek Niepubliczny  „Bayerek ’

2. Założycielem i osobą prowadzącą żłobek jest ATM Business Group Sp z o.o.

3. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 84-230 Rumia ul. Grunwaldzka 35

4. Żłobek używa pieczęci o treści: ATM. Business Group Sp z o.o. Żłobek “Bayerek” ul. Grunwaldzka 35, 84-230 Rumia NIP 8762404817

§ 2

Żłobek działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016 poz 157 ), zwanej dalej ustawą.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011  r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca  2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U.  z dnia 11 lipca 2014 r poz.925).

4. Niniejszego statutu.

5. Regulaminu Organizacyjnego

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka

§ 3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,

2. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,

3. zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

4. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,

5. kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,

6. rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,

7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej,

8. tworzy warunki do wczesnej nauki,

9. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku,

10. zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

11.zapewnienia opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizowania indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

§ 4

I Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,

3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia  do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

5. rozwijanie wrażliwości moralnej,

6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,

9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

II Cele i zadania, o których mowa w przypadku dzieci niepełnosprawnych realizowane są w ramach wymienianych niżej obszarów edukacyjnych:

1) Nauczanie poprzez :

a) zapoznanie dziecka z najbliższym środowiskiem zgodnie z założeniami indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych w oparciu o obowiązujące dla danej grupy niepełnosprawności.

2) Samoobsługa, poprzez:

a) naukę rozbierania się i ubierania,

b) naukę picia i jedzenia,

c) naukę zgłaszania potrzeb fizjologicznych,

d) naukę korzystania z toalety.

3) Usprawnianie uszkodzonych funkcji ruchowych, poprzez :

a) naukę siedzenia,

b) naukę fiksacji,

c) naukę manipulacji,

d) naukę przemieszczania się.

4) Komunikacja, poprzez:

a) terapię logopedyczną i neurologopedyczną realizowaną według programów opracowanych w oparciu o kompleksową diagnozą logopedyczną dla każdego dziecka, zgodnie z jego specyficznymi potrzebami,

b) W przypadku dzieci niemówiących – nauka komunikowania się z zastosowaniem systemu AAC: piktogramów, gestów Makaton, tablic, książek komunikacyjnych, komunikatorów.

5) Uspołecznianie, przez:

a) naukę funkcjonowania w grupie rówieśniczej, współdziałanie z innymi dziećmi,

b) naukę podporządkowania się wymogom życia społecznego, przyswajania kultury życia codziennego,

c) budowanie wrażliwości estetycznej,

d) kształtowanie uczuć sympatii, przywiązania i życzliwości,

e) terapię psychologiczną.

6) Współpraca z rodzicami, poprzez:

a) stałą wymianę informacji o postępach dzieci, poprzez codzienne prowadzenie zeszytów korespondencji,

b) udzielenie rodzicom instruktażu– zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci,

c) wizyty pilotażowe, terapię w domach rodzinnych dzieci,

d) organizowanie zebrań/spotkań/szkoleń/ dla rodziców,

e) bieżącą pracę z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do grupy „Matka z dzieckiem”.

7) Cele i zadania żłobka realizowane są zgodnie z założeniami systemu wczesnej stymulacji, zintegrowanej edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem mózgu, które polega na równoczesnym oddziaływaniu terapeutyczno-edukacyjnym na dziecko niepełnosprawne w zakresie polepszenia jego:

a) funkcji neuromotorycznej,

b) aktywności życia codziennego,

c) komunikacji i uspołecznienia,

d) intelektu.

§ 5

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

1. dobrem dziecka,

2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój

zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

 

ROZDZIAŁ III

Organy żłobka

§ 6

Organami żłobka są:

1. Założyciel – ATM. Business Group Sp z o.o.

2. Dyrektor żłobka.

§ 7

 1. Do zadań założyciela należy:
 • nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,
 • zatrudnianie i zwalnianie dyrektora żłobka, opiekunów oraz kadry administracyjnej i obsługi
 • stała współpraca z dyrektorem żłobka,
 • obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka,
 • ustalanie wysokości, czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci,
 • ustalanie wysokości opłat na dany rok,  w tym wysokości  czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe  zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej.
 • kontrola wykonywania przez Dyrektora Żłobka zadań mu powierzonych,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji Żłobka, chyba że w tym zakresie kompetencje powierzone zostały Dyrektorowi Żłobka
 • zawieranie umów o opiekę żłobkową z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci zapisywanych do Żłobka,
 • prowadzeniem dokumentacji kadrowej Żłobka w zakresie wymaganym przepisami prawa,

2. Czynności wskazane w pkt. 1 lit a-i powierzone mogą zostać na podstawię odrębnej umowy osobie trzeciej.

3. Do zadań dyrektora żłobka należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną,
 2. administracyjną oraz merytoryczną żłobka,
 3. reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
 4. opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,
 5. zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługibezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
 6. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów )
 7. przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
 8. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
 9. gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 10. nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo -wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 11. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 12. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
 13. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz,
 14. proponowanie utworzenia bądź likwidacji oddziału żłobka,
 15. proponowanie zmian w statucie żłobka,
 16. zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Żłobka i nie przekazanych pracownikom żłobka.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja żłobka

§ 8

1. Żłobek jest placówką opiekuńczo – wychowawczo zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

2. Żłobek jest placówką wielo oddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.

3. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.

4. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

5. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału żłobkowego nie może przekraczać 25, po ośmioro dzieci na jednego opiekuna , lub w przypadku dzieci poniżej roku lub wymagające szczególnej opieki na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 5 dzieci .

6. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.

7. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie  innego składu grup żłobkowych.

§ 9

1. Rok oświatowy w żłobku rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz przerwy wakacyjnej pierwsze dwa tygodnie lipca każdego roku.

3. Oddziały żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00.

§ 10

1. Godzina zajęć w żłobku trwa 60 minut.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.

§ 11

Czas pracy żłobka ustala rokrocznie dyrektor placówki w porozumieniu z założycielem.

§ 12

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów żłobkowych możliwość uczestnictwa  w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.

2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor placówki.

3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno  -oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno - kulturalnych.

§ 13

Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów żłobkowych korzystają z czterech  posiłków dziennie: śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorku.

§ 14

1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

§ 15

1. Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:

a) salę edukacyjną,

b) salę do odpoczynku,

c) toalety dla dzieci i dorosłych,

d) szatnię dla dzieci,

e) pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski,

f) pomieszczenie socjalne,

g) plac zabaw.

 

ROZDZIAŁ V

Opiekunowie i inni pracownicy żłobka

§ 16

1. Dyrektor żłobka powierza pracę w oddziale żłobkowym  opiekunom. Liczba dzieci na jednego  opiekuna nie jest większa niż 8 a w przypadku gdy w danej  grupie znajdują się  dzieci w wieku poniżej pierwszego roku życia ,nie jest większa niż 5.

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.

3. Obowiązki opiekuna:

a) opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,

b) dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,

c) kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,

d)kształtuje pozytywne cechy charakteru,

e) wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki,

f) zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,

g) pomaga przy posiłkach, w ubieraniu się dzieci,

h) asystuje podczas zajęć edukacyjnych i na spacerze.

4. W żłobku zatrudnia się pielęgniarkę gdy ilość  zapisanych dzieci przekracza 20 , która ma obowiązek:

a) sprawowania opieki i pielęgnacji,

b) karmienia, przewijania, mycia, przebierania dzieci, wysadzania ich na nocnik i sprawowania higieny ogólnej,

c) organizowania zabaw ogólnorozwojowych (ćwiczeń na materacu i innych),

d) prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

e) udzielania pomocy w stanie zagrożenia życia dziecka,

f) zapewnienia opieki dziecku choremu/niepełnosprawnemu,

g) obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej,

h) współpracy z opiekunami procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii i rehabilitacji,

i) dokumentowania świadczeń zdrowotnych,

j) czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu.

5. Opiekunowie i pielęgniarka  mają prawo do:

a) dokształcania i doskonalenia zawodowego,

b) realizacji ścieżki awansu zawodowego,

c) ochrony zdrowia,

d) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,

e) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, pracowników merytorycznych, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,

f) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

6. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

a) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości  w budynku i otoczeniu,

b) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka,

c) współpraca z opiekunami i pielęgniarką w zakresie opieki i wychowania dzieci,

d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka.

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka

§ 18

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego  indywidualnego rozwoju.

2. Formy współdziałania to:

a) zebrania ogólne i grupowe

b) kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunami

c) zajęcia otwarte

d) spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.

e) imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci

f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii

g) gazetki informacyjne dla rodziców

h) spotkania integracyjne, festyny

i) inne formy stosowane w pedagogice.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

a) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym oddziale żłobkowym i programu rozwoju placówki,

b) uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka,postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,

c) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

d) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka,

e) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,

f) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych,

g) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,

h) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,

i) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,

j) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

a) przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień statutu żłobka.

b) ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,

c) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez  upoważnioną przez siebie osobę)

d) przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka.

e) informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,

f) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,

g) na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

h) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka,

i) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno -prawną zawartą z dyrektorem placówki,

j) respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji,

k) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,

l) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,

§ 19

1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do3 lat,a w wyjątkowych sytuacjach dzieci w wieku do lat 4.

2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej

3. akceptacji takim jakimi są

4. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych

5. poszanowania godności i własności osobistej

6. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

7. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

8. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy

9. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym

10. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia

11. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§ 20

1. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

2. W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw , chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej  prośby do dyrektora placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 21

1. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka " i złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora żłobka terminie, następnie wpłata stosownego wpisowego

2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a organem prowadzącym  żłobek.

3. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.

4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

5. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku oświatowego, w miarę wolnych miejsc.

6. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez dyrektora terminie przy zachowaniu następujących zasad:

 • pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające, (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez dyrektora, przed terminem rekrutacji głównej),
 • pierwszeństwo ma także rodzeństwo dzieci uczęszczających (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez dyrektora przed terminem rekrutacji głównej).

§ 22

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora placówki w szczególności gdy rodzice (prawni opiekunowie):

 • nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu żłobka i obowiązujących w placówce procedur,
 • nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno –prawnej,
 • zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno -wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
 • nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
 • dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

 

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§ 23

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

1. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,

2. opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki,

3. darowizn sponsorów na rzecz żłobka,

4. innych źródeł takich jak np. środków unijnych, dotacje z Gminy Miejskiej Rumia

§ 24

1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:

 • opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,
 • opłaty jednorazowej – wpisowego, bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce (pomoce dydaktyczne, paczki na święta, upominki z okazji Dnia Dziecka, wycieczki, wyjścia, teatrzyki, itp.),
 • opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.

2. Składniki opłat i ich wysokość ustala corocznie organ prowadzący.

3. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 5 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki.

4. Opłatę bezzwrotną, jednorazową należy uiścić podczas zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy z placówką.

5. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

a) zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki

b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora .

3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne  z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Statut nadaje organ prowadzący.

5. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.

6. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

8. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej, edukacyjnej

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

10. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

 

Inne incjatywy: