Formularz rekrutacyjny

naglowek

FORMULARZ REKRUTACYJNY

do projektu  „Żłobek Bayerek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

Żłobek Niepubliczny „Bayerek” ul. Grunwaldzka 35, 84-230 Rumia

prowadzony przez:

ATM Business Group Spółka z o.o., ul. Chełmińska 206, 86-300 Grudziądz

Lp.

Nazwa

Wypełnia Kandydat/ka do Projektu
”Żłobek BAYEREK”
 
(rodzic opiekun prawny dziecka)

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Pesel

4.

Seria i numer dowodu osobistego

5.

Płeć

6.

Województwo

7.

Powiat

8.

Gmina

9.

Miejscowość

10.

Ulica

11.

Nr budynku

12.

Nr lokalu

13.

Kod pocztowy

14.

Telefon kontaktowy

15.

Adres e-mail

16.

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu podkreślić właściwe

- osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy,

- osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy,

- osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy,

- osoba bierna zawodowo,

- osoba pracująca,

- Zatrudniony w: (podać dokładną nazwę i adres pracodawcy):

.......................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

17.

Wykonywany zawód

 

18.

Miejsce pracy

 

19.

Rodzina w której przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny, bądź dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

podkreślić właściwe

TAK          /          NIE

20.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci
podkreślić właściwe

TAK          /          NIE

Lp.

Nazwa

Dane dziecka, które będzie zgłoszone do żłobka

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Data urodzenia

Miejsce zamieszkania dziecka:

4.

Powiat

5.

Gmina

6.

Miejscowość

7.

Ulica

8.

Nr budynku

9.

Nr lokalu

10.

Kod pocztowy

11.

Preferowany termin oddania dziecka pod opiekę Żłobka.

Deklaracje i Oświadczenia.

1. Deklaracja zgody na wzięcie udziału w projekcie - Ja niżej podpisany/a deklaruję zgodę na uczestnictwo w projekcie pn. ”Żłobek BAYEREK” realizowanym przez
ATM Business Group Spółka z o.o., ul. Chełmińska 206, 86-300 Grudziądz.

2. Oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie - Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie:

a. jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka do lat 3, którego dane wskazałem/am powyżej.

b. zamieszkuję w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze miasta Rumii.

c. jestem rodzicem/opiekunem prawnym pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i bez otrzymania wsparcia nie będę w stanie powrócić do czynnego życia zawodowego

3. Deklaracja powrotu do czynnego życia zawodowego - Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć powrotu do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dzieci do lat 3.

4. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP 2014 - 2020.

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję poniżej zamieszczone zasady przystąpienia do projektu.

6. Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym do projektu. Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów z art. 233§ 1 Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, w związku z art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

…..………………………………………

                         ……………………………………………

     MIEJSCOWOŚĆ I DATA

                                    CZYTELNY PODPIS

Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja ma charakter ciągły, realizowany w turach miesięcznych, z założeniem, że dokumenty (formularz rekrutacyjny) złożone do dnia 25 danego miesiąca będą rozpatrywane do końca tego miesiąca z możliwością udziału w projekcie od 1 dnia miesiąca następnego. Dokumenty złożone od dnia 26 danego miesiąca będą rozpatrywane w miesiącu następnym. Rekrutacja trwa do zapełnienia wszystkich 64 miejsc w żłobku bądź do przedostatniego miesiąca realizacji projektu. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wznowienia procesu rekrutacji w przypadku zwolnienia wcześniej zajętych miejsc i wyczerpania listy rezerwowej.
 2. Kwalifikacji do projektu dokona komisja rekrutacyjna w składzie: Dyrektor żłobka i Kierownik projektu, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:
  1. kryteria formalne (rozpatrywane 0 nie spełnia – 1 spełnia), (wskazane w szczególności w punktach 2 i 3 Deklaracji i Oświadczeń w Formularzu  rekrutacyjnym),
  2. kryteria punktowe:
 • kobieta bezrobotna, która nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 10 pkt.
 • niepełnosprawność w rodzinie – 10 pkt.
 • rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko/dzieci – 10 pkt.
 • pozostałe – 0 pkt.
 1. Przy uwzględnieniu powyższych kryteriów w każdym miesiącu zostanie ułożona lista punktowa, do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów, w przypadku tej samej liczby punktów o kolejności będzie decydować data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
 2. Osoby, które w wyniku kwalifikacji, z powodu braku wolnych miejsc w żłobku nie zostaną przyjęte do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 3. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (niewypełnione pola formularzy, brak podpisów kandydata/ki, dokumenty przygotowane przy użyciu formularzy niezgodnych z wzorami) będzie istniała możliwość uzupełnienia braków w terminie wskazanym przez Kierownika projektu. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie zgłoszenie zostanie odrzucone na etapie oceny formalnej.
 4. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.
 5. W celu spełnienia wymogów projektowych, Realizator projektu zastrzega sobie prawo do przyjmowania (łącznie 91 osób w tym 87 kobiet) odrębnie z grup:
  1. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (53 osoby),
  2. osoby opiekujące się dziećmi w wieku do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (38 osób).

Uczestnictwo w projekcie:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie w Biurze projektu (ul. Grunwaldzka 35, 84-230 Rumia) czytelnie i kompletnie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza rekrutacyjnego, a także podpisanie umowy oraz wypełnienie kompletnej dokumentacji projektowej. (Uwaga, przed podpisaniem Umowy tj. przystąpieniem do projektu Realizator projektu będzie żądał stosownych dokumentów potwierdzających status na rynku pracy, sprawowanie opieki nad dzieckiem, potwierdzenie niepełnosprawności itp.).
 2. Uczestnictwo w projekcie oznacza oddanie dziecka pod opiekę w Żłobku Niepublicznym „Bayerek ” ul. Grunwaldzka 35, 84-230 Rumia, na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Niepublicznego „BAYEREK” w Rumii, oraz podjęcie działań mających na celu powrót do pracy, rozpoczęcie pracy (w tym otworzenie własnej działalności gospodarczej), bądź aktywne poszukiwanie pracy.
 3. Szczegółowe zasady opieki nad dzieckiem (w tym godziny opieki), wysokość opłat za wyżywienie, oraz szczegółowe terminy określi „Umowa o opiekę żłobkową”.
 4. Uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany/a do niezwłocznego informowania o zaistniałej zmianie statusu na rynku pracy, zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na poprawną realizację Projektu.
 5. Uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany/a do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i jego dziecka do celów związanych z realizowanym Projektem, w tym również na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego dziecka w działaniach informacyjno-promocyjnych.
 6. Uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany/a do wypełniania stosownych ankiet, badających stopień zadowolenia z uczestnictwa w projekcie oraz ankiet dotyczących jego sytuacji zawodowej w trakcie uczestnictwa w projekcie jak i po jego zakończeniu.

Status na rynku pracy:

 

Osoby bezrobotne – to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne, zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane, jako bezrobotne. Studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet, jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać, jako osoby bezrobotne.

Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie są osobami pracującymi i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym, jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo chyba, że są zarejestrowane już, jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo;

Osoby pracujące - to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.
 2. Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).
 3. Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym, jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym, jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo” chyba, że są zarejestrowane już, jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Inne incjatywy: