Wzór umowy na opiekę żłobkową

 nag1

 

Umowa o opiekę żłobkową

na czas określony

Nr RU  Ż 00/00000000

Zawarta w Rumi dnia  27.02.2017 r. pomiędzy:

ATM Business Group Sp z o.o.  z siedzibą w Grudziądzu, adres  ul. Chełmińska 206, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319918 , posiadającą numer  NIP 8762404817 oraz numer REGON:340546543 , , reprezentowaną przez:

Adama Beyrowskiego  -  Prezesa Zarządu

zwaną dalej ,, Żłobkiem lub Żłobkiem „BAYEREK”

a

Panią/Panem

Legitymującą/cym się dowodem osobistym numer: AYH……, wydanym przez: organ wydający dokument ……………………………………………………………………… , posiadającą/cym numer PESEL:

zwaną/ym dalej ,,Usługobiorcą”

                                                                                                                      

łącznie zwanymi ,,Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej "Umową".

§1

1.   Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej i wychowawczej w Żłobku „BAYEREK” ul.Grunwaldzka 35   84-230 Rumia ,nad dzieckiem zapisanym do Żłobka przez Usługobiorcę – xxx xxxx urodzoną/ym dnia xx.xx.xxxx r., zamieszkałą/łym  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.   Umowa zostaje zawarta na czas określony od xxxxxxxxx  do 31.08.2018 r.

3.   Żłobek „BAYEREK" w ramach funkcji opiekuńczej i wychowawczej prowadzi zajęcia dydaktyczne, które są dostosowane do wieku i możliwości poznawczych dziecka.

§2

1.   Żłobek "BAYEREK" w okresie od 1 września danego roku do końca czerwca roku następnego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30  - 17.00 z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia oraz 31 grudnia każdego roku.

2.   W okresie od 03 lipca  2017 r. do 14  lipca 2017 r., 02 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r,, Żłobek jest nieczynny. Nie pełniony jest także w tym czasie dyżur.

3.   W okresie od 17 lipca 2017 r do 31 sierpnia 2017 r oraz od 16 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 w Żłobku jest pełniony dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00 z wyłączeniem dni wskazanych w § 2 ust. 1, w których Żłobek jest nieczynny. 


4.   W trakcie dyżuru Żłobek „BAYEREK” sprawuje wyłącznie funkcje opiekuńczo-wychowawczą, w tym czasie nie są realizowane zajęcia dydaktyczne określone w § 1 pkt. 3 niniejszej umowy, grupy w Żłobku są łączone a ilość kadry pedagogicznej dostosowana jest do ilości dzieci przypadającej na okres dyżuru.

§3

 1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.
 2. Rodzic /opiekun biorący udział w projekcie Żłobek Bayerek ponosi wyłącznie koszty wyżywienia w wysokości 11,35zł/dziennie , przy czym zobowiązany jest uiścić iloczyn dni pracujących w danym miesiącu  pomnożonych przez stawkę dzienną  na konto spółki do dnia 5 każdego miesiąca.
 3. W kwocie czesnego nie są zawarte materiały higieniczne.
 4. Za odbiór dziecka po godzinie 17:00 Żłobek naliczy opłatę w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę obecności dziecka w Żłobku.
 5. Za okres od 03 lipca  2017 r. do 14  lipca 2017 r,  oraz od 02 lipca  do 13 lipca 2018 r., gdy Żłobek jest nieczynne nie jest pobierane czesne oraz inne opłaty. 
 6. W przypadku zapisania przez Usługobiorcę każdego kolejnego dziecka do Przedszkola „Dobre Przedszkole”, Usługobiorcy przysługuje zniżka na czesne w wysokości 90 zł (słownie dziewięćdziesiąt  złotych) miesięcznie na dziecko uczęszczające do Przedszkola. W przypadku zapisania drugiego dziecka po 1-pierwszym dniu danego miesiąca zniżka obowiązuje od następnego miesiąca. Zniżka obowiązuje wyłącznie w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka i Przedszkola przynajmniej dwojga rodzeństwa.
 7. W przypadku  zapisania każdego kolejnego dziecka Usługobiorcy do Przedszkola Usługobiorca otrzymuje rabat w wysokości 50% wpisowego określonego w §3 ust. 2 na drugie i kolejne dziecko, które jest zapisywane do Przedszkola.
 8. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat z tytułu świadczonych usług określonych w §1 pkt.3
 9. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty opłat za wyżywienie   do 5-tego dnia każdego miesiąca z góry w sposób określony poniżej.
 10. Wpłaty do Żłobka z tytułu wyżywienia  dokonywane będą wyłącznie na  indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez bank:

PKO BP S.A. Oddział Grudziądz, nr rachunku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

wpisując w tytule przelewu nr umowy. W przypadku nieterminowych wpłat Żłobek będzie naliczać odsetki umowne za zwłokę w maksymalnej, prawem dopuszczalnej wysokości, która w dniu podpisania niniejszej Umowy wynosi 8% rocznie.

 1. Nieobecność dziecka w Żłobku w jakimkolwiek wymiarze i z jakiekolwiek przyczyny bez  uprzedniego wypowiedzenia umowy przez Rodziców zgodnie z zapisami niniejszej umowy, nie zwalnia rodziców od obowiązku opłat z tytułu wyżywienia  do końca okresu przewidzianego w §1 pkt.2 niniejszej umowy.


§4

1.   W przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej zgodnie z ustępem poniższym Usługobiorca ma prawo żądania zwrotu stawki żywieniowej w wysokości 10,00 zł (słownie dziesięć    złotych) za każdy dzień prawidłowo zgłoszonej nieobecności.

2.   Warunkiem odliczenia stawki żywieniowej jest zgłoszenie nieobecności dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nie później niż do godziny 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność.  W przypadku zgłoszenia nieobecności po godzinie 15:00 danego dnia zwrot naliczony może zostać jedynie od drugiego dnia po dniu zgłoszenia nieobecności dziecka. W przypadku zgłoszenia nieobecności od piątku godz. 15.01 jak również  w sobotę i niedzielę odpis będzie naliczany od wtorku.

3.   Zwroty wynikające z postanowień powyższych niniejszego paragrafu przysługują tylko za dni zgłoszonej nieobecności dziecka w sposób i terminie określonym w niniejszej umowie.  Zwrot dokonywany jest na złożone na piśmie żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego rachunek bankowy.

4.   Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy.

5.   Zwroty wynikające  z § 4 niniejszej umowy nie podlegają łączeniu się. W przypadku zbiegu podstawy do zwrotów, nie przysługuje zwrot stawki żywieniowej określonej w § 4 pkt.1, W przypadku przedłużania się nieobecności dziecka ponad czas wskazany przez rodziców, rodzice zobowiązani są zgłosić fakt dalszej nieobecności do Żłobka z co najmniej dwu dniowym uprzedzeniem przed upływem terminu wskazanej przez rodziców uprzednio nieobecności zgodnie z postanowieniami powyższymi.

6.   W przypadku nie dotrzymania rygorów ustępu powyższego za każdy następny dzień nieuprzedzonej nieobecności dziecka pobierane będzie opłata za wyżywienie  w pełnej wysokości.

7.   Rodzice zobowiązani są zgłaszać fakt nieobecności dziecka za pośrednictwem serwisu internetowego „i-przedszkole” (Strony uznają taki sposób powiadamiania za wiążący).

8.   Za nie zgłoszoną nieobecność dziecka lub zgłoszoną nieprawidłowo opłata należy się w pełnej wysokości.

§5

1.   W przypadku zmiany adresu Strona, której ta zmiana dotyczy zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o tej zmianie.

§6

1.   Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

 • zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,
 • pozostałe obowiązki Żłobka określa statut oraz odrębne przepisy regulujące zarządzanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3.
 1.   Założycielem Żłobka i podmiotem prowadzącym Żłobek w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2016.157) pozostaje ATM Bussines Group Sp. z o.o. z siedziba w Grudziądzu, co nie wpływa na zakres świadczonych przez Żłobek usług. 

3.   Prawo do odbioru dzieci ze Żłobka przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym osobom wskazanym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym.


4.   Podgląd internetowy sal jest dostępny tylko dla Usługobiorcy, za pośrednictwem serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem: www.dp.e-mc2.eu. Żłobek zobowiązuje się udostępnić Usługobiorcy unikalny login i hasło dostępu do serwisu internetowego www.dp.e-mc2.eu. Dostęp do podglądu internetowego jest bezpłatny. Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać loginu oraz hasła dostępu do serwisu internetowego osobom trzecim oraz niezwłocznie informować Żłobek o możliwym uzyskaniu takiego dostępu przez osoby nieuprawnione celem zmiany hasła dostępu przypisanego do loginu Usługobiorcy.

§7

1.   Rodzice wyrażają zgodę na przeprowadzanie testów i diagnoz o charakterze psychologicznym i rozwojowym, zleconych przez Żłobek umożliwiając tym samym realizację statutowych zadań Żłobka określonych w §1 niniejszej umowy.

2.   Rodzice wyrażają zgodę na zainstalowanie kamer internetowych w salach.

§8

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
 • wypełnienia „ankiety dla rodziców”, która stanowi integralną część umowy,
 • terminowego uiszczania opłat,
 • współpracy ze Żłobkiem  w procesie opiekuńczo-wychowawczym dydaktycznym,
 • przyprowadzania dzieci w godzinach  6:30-8.15 i ich odbiór do godziny 17:00,
 • dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
 • w przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej chorobą dziecka, na prośbę Żłobka dostarczenia każdorazowo zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki żłobkowej ,
 • przestrzegania zarządzeń Żłobka mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych z przyprowadzeniem zdrowych dzieci do Żłobka.
 • Wypełnienia  wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z uczestnictwem w realizacji projektu Żłobek Bayerek
 • Dostarczenia na żądanie Żłobka wszelkich zaświadczeń wynikających z realizacji projektu Żłobek Bayerek

§9

1.   Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.   Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte 

3.   W przypadku rozwiązania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony umowy związane ze świadczeniem usług żłobkowych.

4.   Usługobiorca oświadcza, iż xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jest zamieszkały/a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5.   Usługobiorca ponosi wobec Żłobka odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdziwych danych lub nie zgłoszenia zmiany danych wskazanych w § 9 ustęp 4  w terminie 3 dni od daty powstania zmiany.

6.   Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.   Integralną częścią Umowy jest Statut Żłobka.


8.   Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu Żłobka i akceptuje jego treść.

9.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………

Usługobiorca

………………………………………………..

Żłobek

Inne incjatywy: