Drukuj

Wzór umowy

Przedstawiony wzór umowy dotyczy wyłącznie osób które nie korzystają ze wsparcia Programu Unijnego!  Tutaj - dostępny jest wzór umowy na opiekę żłobkową ze wsparciem Programu Unijnego.

Umowa o opiekę żłobkową

na czas określony

Nr GR Ż nr umowy/2015/16

Zawarta w Grudziądzu dzień.miesiąc.2015 r. pomiędzy:

ATM BUSINESS GROUP SP z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, adres: ul. Chełmińska 206, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000319918, posiadającą numer NIP
876-240-48-17 oraz numer REGON: 340546543, o kapitale zakładowym 50000 złotych, prowadzącą Żłobek „BAYEREK” przy ulicy Chełmińskiej 206 86-300 Grudziądz, reprezentowaną przez:

Adama Beyrowskiego- Vice Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Żłobkiem” lub Żłobkiem „BAYEREK”.

a

Panią/Panem

imię i nazwisko

ulica nr domu/nr mieszkania

kod pocztowy, miejscowość

Legitymującą/cym się dowodem osobistym numer: nr dowodu osobistego, wydanym przez: organ wydający dokument, posiadającą/cym numer PESEL: nr PESEL .

zwaną/ym dalej „Usługobiorcą”

 

łącznie zwanymi „Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej "Umową".

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej i wychowawczej w Żłobku „BAYEREK” nad dzieckiem zapisanym do Żłobka przez Usługobiorcę – imię
i nazwisko dziecka, urodzoną/ym dnia data urodzenia, zamieszkałą/łym w dokładny adres – ulica nr domu/nr mieszkania kod pocztowy miejscowość.

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od data do 31.08.2016 r.

3. Żłobek „BAYEREK" w ramach funkcji opiekuńczej i wychowawczej prowadzi zajęcia dydaktyczne, które są dostosowane do wieku i możliwości poznawczych dziecka.

§2

1. Żłobek "BAYEREK" w okresie od 1 września danego roku do końca czerwca roku następnego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00 z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia oraz 31 grudnia każdego roku.

2. W okresie od 04 lipca 2016 r. do 17 lipca 2016 r., Żłobek jest nieczynny. Nie pełniony jest także
w tym czasie dyżur.

3. W okresie od 18 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 w Żłobku jest pełniony dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 z wyłączeniem dni wskazanych w § 2 ust. 1, w których Żłobek jest nieczynny.

4. W trakcie dyżuru Żłobek „BAYEREK” sprawuje wyłącznie funkcje opiekuńczo-wychowawczą, w tym czasie nie są realizowane zajęcia dydaktyczne określone w § 1 pkt. 3 niniejszej umowy, grupy
w Żłobku są łączone a ilość kadry pedagogicznej dostosowana jest do ilości dzieci przypadającej na okres dyżuru.

§3

 1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.

 2. W dniu podpisania Umowy, do kasy Żłobka pobierana jest opłata - jednorazowe wpisowe (na okres zawartej Umowy) w wysokości 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) warunkująca przyjęcie dziecka do Żłobka. Wpisowe nie podlega zwrotowi za wyjątkiem rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Żłobka, wówczas jest zwracane na żądanie Usługobiorcy w części proporcjonalnej do liczby miesięcy pozostałych od dnia rozwiązania Umowy do dnia zakończenia Umowy wskazanego przy jej zawarciu przez Strony.

 3. Czesne za rok szkolny 2015/16 wynosi 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie.

 4. W kwocie czesnego nie są zawarte materiały higieniczne.

 5. Za odbiór dziecka po godzinie 17:00 Żłobek naliczy opłatę w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę obecności dziecka w Żłobku.

 6. Za okres od 04 lipca do 17 lipca 2016 r., gdy Żłobek jest nieczynne nie jest pobierane czesne oraz inne opłaty. Za okres od 18 lipca do 31 lipca 2016 r. czesne wynosi 450 zł. (czterysta pięćdziesiąt złotych).

 7. W przypadku zapisania przez Usługobiorcę każdego kolejnego dziecka do Żłobka, Usługobiorcy przysługuje zniżka na czesne w wysokości 90 zł (słownie dziewięćdziesiąt złotych) miesięcznie na każde dziecko. W przypadku zapisania drugiego dziecka po 1-pierwszym dniu danego miesiąca zniżka obowiązuje od następnego miesiąca. Zniżka obowiązuje wyłącznie w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka przynajmniej dwojga rodzeństwa.

 8. W przypadku zapisania każdego kolejnego dziecka Usługobiorcy do Żłobka Usługobiorca otrzymuje rabat w wysokości 50% wpisowego określonego w §3 ust. 2 na drugie i kolejne dziecko, które jest zapisywane do Żłobka.

 9. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat z tytułu świadczonych usług określonych w §1 pkt.3

 10. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty czesnego do 5-tego dnia każdego miesiąca z góry
  w sposób określony poniżej.

 11. Wpłaty do Żłobka z tytułu czesnego oraz za zajęcia i usługi dodatkowe dokonywane będą wyłącznie na rachunek bankowy Żłobka prowadzony przez bank:

PKO BP S.A. Oddział Grudziądz, nr rachunku: 23 1020 5040 0000 6302 0114 2942

wpisując w tytule przelewu nr umowy. Wpisowe uiszczane jest gotówką najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 1. W przypadku nieterminowych wpłat Żłobek będzie naliczać odsetki umowne za zwłokę
  w maksymalnej, prawem dopuszczalnej wysokości, która w dniu podpisania niniejszej Umowy wynosi 16% rocznie.

 2. Nieobecność dziecka w Żłobku w jakimkolwiek wymiarze i z jakiekolwiek przyczyny bez uprzedniego wypowiedzenia umowy przez Rodziców zgodnie z zapisami niniejszej umowy, nie zwalnia rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego do końca okresu przewidzianego w §1 pkt.2 niniejszej umowy.

§4

1. W przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej zgodnie z ustępem poniższym Usługobiorca ma prawo żądania zwrotu stawki żywieniowej w wysokości 5 zł (słownie pięć złotych) za każdy dzień prawidłowo zgłoszonej nieobecności.

2. Warunkiem odliczenia stawki żywieniowej jest zgłoszenie nieobecności dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nie później niż do godziny 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność. W przypadku zgłoszenia nieobecności po godzinie 15:00 danego dnia zwrot naliczony może zostać jedynie od drugiego dnia po dniu zgłoszenia nieobecności dziecka.

3. W przypadku zamknięcia Żłobka z przyczyn niezawinionych przez Żłobek w dzień roboczy bez porozumienia z rodzicami, rodzicom przysługuje prawo żądania zwrotu 1/20 miesięcznej stawki czesnego za każdy dzień niemożliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach z przyczyn określonych powyżej.

4. Zwroty wynikające z postanowień powyższych niniejszego paragrafu przysługują tylko za dni zgłoszonej nieobecności dziecka w sposób i terminie określonym w niniejszej umowie. Zwrot dokonywany jest na złożone na piśmie żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego rachunek bankowy.

5. Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy.

6. Zwroty wynikające z § 4 niniejszej umowy nie podlegają łączeniu się. W przypadku zbiegu podstawy do zwrotów, nie przysługuje zwrot stawki żywieniowej określonej w § 4 pkt.1, W przypadku przedłużania się nieobecności dziecka ponad czas wskazany przez rodziców, rodzice zobowiązani są zgłosić fakt dalszej nieobecności do Żłobka z co najmniej dwu dniowym uprzedzeniem przed upływem terminu wskazanej przez rodziców uprzednio nieobecności zgodnie z postanowieniami powyższymi.

7. W przypadku nie dotrzymania rygorów ustępu powyższego za każdy następny dzień nieuprzedzonej nieobecności dziecka pobierane będzie czesne w pełnej wysokości.

8. Rodzice zobowiązani są zgłaszać fakt nieobecności dziecka za pośrednictwem serwisu internetowego „i-przedszkole” (Strony uznają taki sposób powiadamiania za wiążący).

9. Za nie zgłoszoną nieobecność dziecka lub zgłoszoną nieprawidłowo opłata należy się w pełnej wysokości.

§5

1. W przypadku zmiany adresu Strona, której ta zmiana dotyczy zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o tej zmianie.

§6

1. Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

opieki wychowawczo-dydaktycznej,

zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

organizowania indywidualnych spotkań rodziców z kadrą pedagogiczną,

w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,

pozostałe obowiązki Żłobka określa statut oraz odrębne przepisy regulujące zarządzanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3.

2. Prawo do odbioru dzieci ze Żłobka przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym osobom wskazanym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym.

3. Podgląd internetowy sal jest dostępny tylko dla Usługobiorcy, za pośrednictwem serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem: www.ebok.atmbg.eu. Żłobek zobowiązuje się udostępnić Usługobiorcy unikalny login i hasło dostępu do serwisu internetowego www.ebok.atmbg.eu. Dostęp do podglądu internetowego jest bezpłatny. Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać loginu oraz hasła dostępu do serwisu internetowego osobom trzecim oraz niezwłocznie informować Żłobek o możliwym uzyskaniu takiego dostępu przez osoby nieuprawnione celem zmiany hasła dostępu przypisanego do loginu Usługobiorcy.

§7

1. Rodzice wyrażają zgodę na przeprowadzanie testów i diagnoz o charakterze psychologicznym
i rozwojowym, zleconych przez Żłobek umożliwiając tym samym realizację statutowych zadań Żłobka określonych w §1 niniejszej umowy.

2. Rodzice wyrażają zgodę na zainstalowanie kamer internetowych w salach.

§8

1. Usługobiorca zobowiązuje się do:

wypełnienia „ankiety dla rodziców”, która stanowi integralną część umowy,

terminowego uiszczania opłat,

współpracy ze Żłobkiem w procesie opiekuńczo-wychowawczym dydaktycznym,

przyprowadzania dzieci w godzinach 7:00-8.15 i ich odbiór do godziny 17:00,

dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,

w przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej chorobą dziecka, na prośbę Żłobka dostarczenia każdorazowo zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki żłobkowej ,

przestrzegania zarządzeń Żłobka mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad związanych z przyprowadzeniem zdrowych dzieci do Żłobka.

§9

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte

3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony umowy związane ze świadczeniem usług żłobkowych.

4. Usługobiorca oświadcza, iż imię i nazwisko dziecka jest zamieszkały/a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem w dokładny adres – ulica nr domu/nr mieszkania kod pocztowy miejscowość.

5. Usługobiorca ponosi wobec Żłobka odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdziwych danych lub nie zgłoszenia zmiany danych wskazanych w § 9 ustęp 4 w terminie 3 dni od daty powstania zmiany.

6. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Integralną częścią Umowy jest Statut Żłobka.

8. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu Żłobka i akceptuje jego treść.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………

Usługobiorca

………………………………………………..

Żłobek

 

 

 • atm2a-flat-sm
 • DP2cRGB2-ebok-500-gdz
 • DP2cRGB2-ebok-500-gdy
 • fundacja6-flat-sm1
 • bgs01flat-sm
 • bmanFaSm
 • nvp

Built with HTML5 and CSS3 | Copyright © 2012 by Bayerman